A+ A A-

Szanowni Państwo,

 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Forum Jakości 2016, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2016 w Elblągu. Organizatorami tegorocznego Forum, poświęconego, po raz kolejny, kształceniu o profilu praktycznym, są Polska Komisja Akredytacyjna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, która jednocześnie jest jego gospodarzem.

Kształcenie o profilu praktycznym odgrywa coraz większą rolę w przygotowywaniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, administracji oraz edukacji i kultury. Jakość takiego kształcenia, ukierunkowanego na zdobywanie przez studentów praktycznych kompetencji zawodowych, jest przedmiotem troski wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jego organizację i prowadzenie.

Głównym celem tegorocznego Forum jest kontynuacja debaty, podjętej w ubiegłym roku, w trakcie Forum Jakości 2015, dotyczącej definiowania i realizacji kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Doświadczenia uzyskane w ciągu ostatniego roku pozwolą na dokonanie pełniejszej charakterystyki tego profilu kształcenia i doprecyzowanie jego najistotniejszych cech.

Mamy nadzieję, że problematyka tegorocznego Forum zostanie przyjęta z życzliwym zainteresowaniem przez przedstawicieli wszystkich środowisk odpowiedzialnych za współtworzenie i realizację programów kształcenia o profilu praktycznym – uczelni, studentów i absolwentów, pracodawców oraz studenckich i akademickich biur karier. Naszą intencją jest, aby Forum stało się platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, oczekiwań i obaw podmiotów współuczestniczących w prowadzeniu kształcenia o profilu praktycznym oraz w nim uczestniczących.

Zapraszamy wszystkich do prezentacji własnych doświadczeń, dobrych praktyk oraz dzielenia się uwagami dotyczącymi trudności w realizacji kształcenia o profilu praktycznym, a także sposobów ich przezwyciężania. Wspólnie podjęta debata pozwoli na  doprecyzowanie charakterystyki kształcenia o profilu praktycznym i wypracowanie modeli realizacji oraz kryteriów oceny jakości tego kształcenia.  

Poniżej przedstawiamy problematykę planowanych spotkań (sesji):

* zmiana w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia o profilu praktycznym,

* założenia kształcenia o profilu praktycznym oraz przykładowe rozwiązania stosowane przy opracowywaniu i realizacji programów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć powiązanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym i praktyk zawodowych, a także kryteriów doboru kadry, w tym oceny doświadczenia zawodowego zdobytego poza szkolnictwem wyższym; prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie,

* rola biur karier w przygotowaniu i realizacji praktyk zawodowych,

* modele innowacyjnego szkolnictwa wyższego przygotowane  przez OECD, rozwiązania w zakresie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, prezentacja narzędzia HEInnovate umożliwiającego weryfikację pozycji innowacyjności uczelni.

 

Liczymy na Państwa zainteresowanie proponowaną problematyką i oczekujemy na zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz na zgłoszenia tematów wystąpień. Termin zgłoszeń upływa 16 października 2016.

Przewidywane jest opublikowanie referatów i prezentacji konferencyjnych w postaci elektronicznej (w serwisie PKA) oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Krzysztof DIKS
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. dr hab. inż. Zbigniew WALCZYK
Rektor PWSZ w Elblągu

partnerzy